I vår verksamhetsberättelse får du en överblick av IT&Telekomföretagens verksamhet under perioden april 2015- april 2016.

 

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Staffan Hanstorp, ordförande IT&Telekomföretagen

Vikten av en konkurrenskraftig IT- och telekombransch i Sverige

Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fatt allt större genomslag ock­så långt utanför vår bransch, inte minst under det år som nu gått. 

Vi spelar en viktig roll i denna omvandling. För att digitaliseringen ska lyckas krävs att vi har en stark och konkurrenskraftig IT- och telekombran­sch verksam i Sverige.

Att digitaliseringen står högt på politikernas agenda är också avgörande för att vi till fullo ska kunna till­godogöra oss dess möjligheter. I skrivande stund står vi mer eller mindre utan IT-minister, med förhopp­ningen att någon - oavsett om denne någon tituleras IT- eller Digitaliseringsminister- nu får chansen att fullt ut fokusera på detta ,viktiga område. Att IT- och digitaliseringsfrågorna är i stort behov av ägande och ledarskap står klart, och vi kommer vara fortsatt dri­vande for att det ska bli verklighet. 

Just nu är vi också mitt i avtalsrörelsen, där vår bransch för första gången har drabbats av omfattan­de konfliktvarsel. Vi menar att konflikten egentli­gen handlar om att vi har olika syn på våra medarbetare. I vår sektor är individens kompetens, enga­gemang och förmåga att motsvara kundernas för­väntningar helt central för företagets utveckling. Därför vill vi att också våra belönings- och för­månssystem ska vara individuellt baserade och anpassade. De storskaliga kollektiva "lika för alla" -lösningarna är en kvarleva, från förra seklet och passar helt enkelt inte i en modern, global, framtids­inriktad och kunskapsintensiv bransch som vår. 

För oss handlar det om att fullgöra vårt uppdrag gentemot er som är medlemmar i IT&Tdekom­företagen: att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi bland annat genom att utveckla våra kol­lektivavtal, och genom att påverka lagar och regler för att i så stor utsträcking vi kan förenkla för er att driva och utveckla företag. Det är ni som har möjlighet och kunskap att driva på en offensiv och innovativ användning av modern teknologi i Sveri­ge- en förutsättning för vår fortsatta konkurrens­kraft och för en hållbar samhällsutveckling. 

Här är några av de opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter vi genomförde under verksamhetsåret

Tidslinje verksamhetsåret april 2015 - april 2016.jpg
 

Vi ser fram emot ett ännu ett år-tillsammans driver vi digitaliseringen av Sverige! 

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör 

Staffan Hanstorp, styrelseordförande