Vår vision

En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för tillväxt, välfärd, miljö, kultur och för demokratins utveckling. Med hjälp av ny teknik och innovativa IT-lösningar utvecklar vi verksamheter och affärer, ökar tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor. Med hjälp av IT  kan vi också skapa ett mer hållbart samhälle, utveckla välfärden och bidra till lösningar på många andra av dagens och morgondagens samhällsproblem. IT- och kommunikationsteknik är helt enkelt en förutsättning för framtidens innovationer och  är starkt bidragande till Sveriges konkurrenskraft.

För att digitaliseringen ska lyckas  krävs en  konkurrenskraftig IT- och telekombransch  verksam i Sverige. Detta eftersom:

  • Vi driver på en offensiv och innovativ användning av IT i privat och offentlig sektor - en förutsättning för svensk konkurrenskraft och för en hållbar samhällsutveckling. Våra innovativa tjänster och produkter bidrar också  till exportinkomster - både direkt och indirekt via våra kunder.
  • Vi tillhandahåller en grundläggande digital infrastruktur.
  • Vi tillgängliggör information och kunskap  - en förutsättning för ökad delaktighet och kunskapsutveckling i samhället.
  • Vi bidrar till ökad kompetens och kunskap om möjligheter med IT och ny teknik.

Sammantaget utgör detta grunden för branschens långsiktiga och samlade vision: "En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter".