IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige.

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för  en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att  driva och utveckla företag. Dels genom att erbjuda konkurrenskraftig medlemsservice inom t ex arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför handlar vårt uppdrag också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter – såväl för privat som offentlig sektor.

Sammantaget handlar vårt uppdrag om att agera motor för digitaliseringen av Sverige.

Vår vision

En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för tillväxt, välfärd, miljö, kultur och för demokratins utveckling. Med hjälp av ny teknik och innovativa IT-lösningar utvecklar vi verksamheter och affärer, ökar tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor. Med hjälp av IT  kan vi också skapa ett mer hållbart samhälle, utveckla välfärden och bidra till lösningar på många andra av dagens och morgondagens samhällsproblem. IT- och kommunikationsteknik är helt enkelt en förutsättning för framtidens innovationer och  är starkt bidragande till Sveriges konkurrenskraft.

För att digitaliseringen ska lyckas  krävs en  konkurrenskraftig IT- och telekombransch  verksam i Sverige. Detta eftersom:

  • Vi driver på en offensiv och innovativ användning av IT i privat och offentlig sektor - en förutsättning för svensk konkurrenskraft och för en hållbar samhällsutveckling. Våra innovativa tjänster och produkter bidrar också  till exportinkomster - både direkt och indirekt via våra kunder.
  • Vi tillhandahåller en grundläggande digital infrastruktur.
  • Vi tillgängliggör information och kunskap  - en förutsättning för ökad delaktighet och kunskapsutveckling i samhället.
  • Vi bidrar till ökad kompetens och kunskap om möjligheter med IT och ny teknik.

Sammantaget utgör detta grunden för branschens långsiktiga och samlade vision: "En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter".