Våra fokusområden och mål för 2020 syftar till att förverkliga vår vision: En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

De sammanfattar också IT&Telekomföretagens strategi för att förverkliga vårt uppdrag, och utgör ramverk för mer detaljerade delmål och aktiviteter i våra årliga verksamhetsplaner. Fokusområdena och målen antogs av IT&Telekomföretagens styrelse i november 2014, och samtliga mål är satta till år 2020. 

Visa alla

1. En konkurrenskraftig IT- och telekombransch

En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass är nödvändig för att utveckla innovativa produkter och tjänster. För att branschen ska våga investera och anställa i Sverige krävs långsiktig stabilitet och tydliga spelregler.

Mål:

 • 7.000 nya aktiebolag ska startas inom IT- och telekomsektorn fram till år 2020. Källa: SCB (jmf mellan år 2010-2013 startades 3899 nya företag)
 • Företagen  inom IT- och telekomsektorn i Sverige ska omsätta 450 miljarder SEK samt ha 230.000 anställda år 2020. Källa: SCB  (jmf år 2013, 379 miljarder SEK , 188.000 anställda)

För att uppnå dessa mål, ska IT&Telekomföretagen fokusera sitt arbete på att:

 • Säkerställa att branschens företag är attraktiva arbetsgivare som verkar under konkurrenskraftiga villkor för såväl företag som medarbetare och kunder.
 • Undanröja hinder som hindrar företagens tillväxt, vilja till investeringar och export.
   

2. Innovativa, digitala lösningar för ökad konkurrenskraft och hållbar samhällsutveckling

Branschens tjänster och produkter är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och för en hållbar samhällsutveckling. Rätt använt, kan innovativ IT- och kommunikationsteknik effektivisera verksamheter inom både privat näringsliv och offentlig sektor och bidra till lösningar på många av dagens och morgondagens samhällsproblem.

Mål:

Sverige ska vara bäst i världen vad gäller:

 • IT i offentlig sektor.Källa: Global Information Technology Report, World Economic Forum; ”Governmental usage” (jmf Sverige år 2014, plats 3)
 • IT i näringslivet
  Källa: Global Information Technology Report, World Economic Forum; ”Business usage 
  (jmf Sverige år 2014, plats 3)

För att uppnå dessa mål ska IT&Telekomföretagen fokusera sitt arbete på att agera motor för digitaliseringen av Sverige genom:

 • opinionsbildning kring fördelar och utmaningar med digitaliseringen, med målet att Sverige år 2020 är bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
 • att driva på en offensiv användningen av IT i såväl privat näringsliv som offentlig sektor.

3. Ett utbildningssystem för en hög digital kompetens

Vi behöver säkerställa ett utbildningssystem som på bästa sätt tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Allt för att trygga tillgången på välutbildade, blivande medarbetare i branschen men också för att generellt höja den digitala kompetensen hos alla invånare - något som är en förutsättning för delaktighet och kunskapsutveckling. 

Mål:

 • Sverige ska vara bland de tre bästa länderna i världen vad gäller lärares användning av IT-utrustning på mer än 25% av lektionerna i klass 8. Källa:  EU-kommissionens  ”Survey of Schools” (jmf år 2013, Sverige plats 7 i % av elever)
 • Antalet ansökningar till akademiska IT-relaterade utbildningar ska uppgå till 20 000, varav minst 40% ska vara tjejer. Källa: UKÄ (jmf 14 500 HT 2014, varav 21% tjejer)

För att uppnå dessa mål, ska IT&Telekomföretagen fokusera sitt arbete på att:

 • Säkerställa en nationell strategi för IT i skolan som fokuserar på möjligheterna med digitaliseringen för att modernisera pedagogiken och höja resultaten.
 • Öka intresset bland ungdomar, speciellt flickor, att studera IT och arbeta inom branschen, samt höja kunskapen bland skolans personal om branschen och dess kompetensbehov.

4. En tillgänglig, säker och robust digital infrastruktur

Tillgängligheten till en säker och robust elektronisk infrastruktur är en förutsättning för samhällets digitalisering. Alla människor ska ha tillgång till digitala tjänster och känna trygghet vid användning av dessa. Den digitala infrastrukturen omfattar inte enbart den fysiska infrastrukturen, utan även så kallad mjuk infrastruktur i form av standarder och grundläggande tjänster som t ex e-legitimation och betalningslösningar.

Mål:

 • 90% av Sverige hushåll och företag ska ha tillgång till digital infrastruktur med en hastighet om minst 100Mbit/s. Källa: SCB (jmf år 2013, 57%)
 • Telekomsektorns kunder ska vara mycket nöjda (kundnöjdhetsindex över 75) med branschens produkter och tjänster. Källa: Svenskt Kvalitetsindex (jmf år 2013, 67)

För att uppnå dessa mål, ska IT&Telekomföretagen fokusera sitt arbete på:

 • Att alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha god tillgång till säker och robust, digital infrastruktur där man är.
 • Att verka för att användare har tillit till branschens tjänster och produkter med hänsyn bl a till integritet och säkerhet.