Verksamhetsplan 2016

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag, och dels genom att erbjuda konkurrenskraftig medlemsservice inom t ex arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

I vår verksamhetsplan kan du se hur vi planerar att genomföra vårt uppdrag under året - där beskrivs våra mål och huvudsakliga aktiviteter för vår hela verksamhet under 2016. Utgångspunkt för planen är IT&Telekomföretagens vision, mål och fokusområden för år 2020Verksamhetsplanen är antagen av IT&Telekomföretagens styrelse, som under året får löpande rapporter om statusen på aktiviteter och måluppfyllnad.

Målen och aktiviteterna i verksamhetsplanen är också förankrade i, och kommer delvis att genomföras inom ramen för, IT&Telekomföretagens rådsverksamhet.

Under 2016 kommer fokus att ligga på prioriterade områden och aktiviteter som stödjer fokusområdet nr 1: "En konkurrenskraftig IT – och telekombransch".

Övergripande mål för verksamheten år 2016

  • Vårt övergripande och prioriterade fokus för 2016 är att verka för att öka IT- och telekombranschens konkurrenskraft, med målsättningen att:
  • öka våra medlemmars kännedom om vårt påverkansarbete
  • öka våra medlemmars förtroende för vårt påverkansarbete
  • öka våra medlemmars engagemang i vårt påverkansarbete 
  • Mål för avtalsförhandlingarna 2016:
    Kollektivavtal med ökad flexibilitet enligt separat måldokument.
  • Medlemsrekryteringsmål:
    Intäktsmål om 1 796 531 kr (beräknat på 150 företag med en medelintäkt på drygt 11 000 kr/företag)

Ovanstående mål är satta i syfte att bidra till våra långsiktiga mål för år 2020.

Titta gärna på hela verksamhetsplanen för 2016 som finns att ladda ner som PDF.