Robust bredbandsinfrastruktur - ett prioriterat område för IT&Telekomföretagen och Bredbandsforum

Bredbandsforums Robusthetsgrupp har under ledning av IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson identifierat vilka utmaningar som finns vad gäller robusta och driftsäkra bredbandsnät. I veckan överlämnade arbetsgruppen sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande, it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Nu ska Anne-Marie Fransson leda en andra Robusthetsgrupp.

Bredbandsforums Robusthetsgrupp har under ledning av IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson identifierat vilka utmaningar som finns vad gäller robusta och driftsäkra bredbandsnät. I veckan överlämnade arbetsgruppen sin slutrapport
till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande, it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Nu ska Anne-Marie Fransson leda en andra Robusthetsgrupp.

Behovet av robust och driftsäker infrastruktur blir alltmer påtagligt i takt med att
tekniken utvecklas och samhällets beroende av elektroniska kommunikationstjänster ökar. Bredbandsforums Robusthetsgrupp genomförde därför en förstudie som identifierade ett antal utmaningar vi står inför vad gäller robustheten i den fiberbaserade bredbandsinfrastrukturen.

-  I dag är den elektroniska infrastrukturen kritisk för basala samhällsfunktioner, inte bara polis och blåljusmyndigheter, utan också för betalningssystemet, vård och omsorg samt tillgång till
nyhetsmedia. Det är ju självklart att vi måste framtidssäkra denna, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Följande utmaningar har av Robusthetsgruppen identifierats som särskilt viktiga i
arbetet med att vidmakthålla och utveckla robustheten i fiberinfrastrukturen:

  • Brist på gemensam syn och förståelse för begreppet robusthet
  • Ofullständig eller felaktig dokumentation av nät samt brist på  nätinformation
  • Bristande kunskap kring behovet av robusthet
  • Avsaknad av tydliga krav för driftsäkerhet och robusthet
  • Avsaknad av krav på samhällsviktig verksamhet
  • Avsaknad av standardiserade anläggningstekniker

Utifrån resultatet av den första Robusthetsgruppens arbete har Bredbandsforums styrgrupp nu tillsatt en andra robusthetsgrupp. En övergripande målsättning för den andra robusthetsgruppen, Lösningar för robustare kommunikation, är att hantera de identifierade utmaningarna och skapa bättre
förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten.

-  I arbetsgruppen samlas representanter för många olika aktörer som alla har intresse av och kan påverka nätens robusthet. Det är en styrka med en så bred representation, avslutar
Anne-Marie Fransson.

Den andra Robusthetsgruppen inleder sitt arbete den 1 september 2013 och
slutrapportering ska ske i maj 2014.

Läs mer om den första Robusthetsgruppen och ta del av slutrapporten: http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Robusthetsgruppen/

Läs mer om den andra Robusthetsgruppen: http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Robusthet-II--losningar-for-robustare-kommunikation-AG-X/

Kontakt:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör,
IT&Telekomföretagen inom Almega,
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50 

Kajsa Frisell, Bredbandsforums kansli
kajsa.frisell@pts.se tel. 08-678 57 56

Ellinor Bjennbacke,kommunikationschef,
IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60