Stora luckor i regeringens budget

Budgetpropositionen saknar satsningar på IT som en del i arbetet att säkerställa Sveriges framtida tillväxt och välfärd. Regeringen missar därmed möjligheten att ta Sverige snabbare ur krisen, menar IT&Telekomföretagen.

Budgetpropositionen saknar satsningar på IT som en del i arbetet att säkerställa Sveriges framtida tillväxt och välfärd. Regeringen missar därmed möjligheten att ta Sverige snabbare ur krisen, menar IT&Telekomföretagen.

- Visserligen finns flera positiva inslag i budgeten, men också stora luckor: skolan, högskoleutbildningen, miljö, för att nämna några, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Positivt är att utbyggnad av bredband i eftersatta områden kommer att få statliga medel, för att motfinansiera EU:s finansiering. Regeringen aviserar också om en bredbandsstrategi som även "ska innehålla långsiktiga mål samt konkretisering av de övergripande IT-politiska målen och förslag på åtgärder för att nå dessa". Oklart om den endast avser IT-infrastruktur eller om den även inkluderar andra IT-politiska områden av värde för informationssamhället.

- IT&Telekomföretagen har i en rapport som presenterades i Almedalen i somras, givit 64 olika förslag på satsningar i syfte att skapa förutsättningar för att Sverige ska vara en ledande IT-nation också framgent. Vi hoppas naturligtvis på att denna kan utgöra en färdplan för regeringens fortsatta arbete i frågan, säger Anne-Marie Fransson.

För att vara en ledande IT-nation måste det finnas god tillgång till kompetens. I budgeten finns inget om satsningar för att säkerställa detta, förutom viss forskning. Frågan om den viktiga vidareutbildningen och nyrekrytering inom branschen lyser med sin frånvaro.

- Vi saknar också en komplettering av skattereduktionen avseende tjänster för hushållen. Byggarbeten och s.k. hushållsnära tjänster bör kompletteras med tjänster för IT-stöd i hemmet. Alla är, och blir alltmer, beroende av IT samtidigt som det finns brister i gemene mans kunskaper på området. Att erbjuda skatteavdrag för denna typ av tjänster är ett sätt att komma till rätta med problemet samtidigt som det skulle skapa fler arbetstillfällen - inte minst för ungdomar, säger Anne-Marie Fransson.

Ta del av IT&Telekomföretagens rapport, "Färdplan för tillväxt och välfärd":
http://www.itotelekomforetagen.se/web/Fardplan_for_tillvaxt_och_valfard_2.aspx

Kontakt:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 900 medlemsföretag som tillsammans har omkring 90000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se