Labour Cost Index (LCI)

Vi hänvisar sedan januari 2015 i våra standardavtal till det av SCB publicerade Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J - ”Informations- och kommunikationsverksamhet”, i våra standardavtal. LCI är det index som, enligt IT&Telekomföretagens bedömning, närmast motsvarar IT-konsultindex som vi tidigare hänvisat till.

Labour Cost Index (LCI)

J informations- och kommunikationsföretag

2017K3 133,0
2017K2 131,6
2017K1 131,5*
2016K4 128,4
2016K3 126,9 
2016K2 125,8
2016K1   125,1
2015K4 123,2
2015K3 121,6
2015K2 120,9
2015K1 119,9
2014K4 116,7
2014K3 115,1
2014K2 115,6
2014K1 114,3
2013K4 114,5
2013K3 113,1
2013K2 113,1
2013K1 112,5
2012K4 112,5
2012K3 112,9
2012K2 111,9
2012K1 111,9
2011K4 112,6
2011K3 108,5
2011K2 109,3
2011K1 109,2
2010K4 107,8
2010K3 107,5
2010K2 107,3
2010K1 106,7
2009K4 105,7
2009K3 104,7
2009K2 104,5
2009K1 102,9
2008K4 101,3
2008K3 100
2008K2 100,3
2008K1 98,5

Fotnot*
Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. Mer information hur detta påverkar LCI se Omklassificering av Ericsson AB finns på SCBs webbplats

Källa SCB, tabell Labour Cost Index för tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm) efter näringsgren SNI 2007 och kvartal

Labour Cost Index (LCI)

LCI är ett europeiskt arbetskostnadsindex som sedan 2005 har levererats enligt en EU-förordning. Den nuvarande LCI-serien har 2008 som basår och redovisas enligt SNI2007. Indexet ska spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme d.v.s. omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus för respektive EU land. På uppdrag av Medlingsinstitutet publicerar SCB en variant på denna serie där förändringar för tjänstemän redovisas separat (LCI tjm) och med skillnaden att bonus inte ingår. LCI publiceras  en gång per kvartal. Uppgifterna i LCI tjm publiceras ca 90 dagar efter referensperiodens slut, jämfört med 30 dagar för IT-konsultindex. Det betyder att exempelvis siffror avseende kvartal 2 släpps först i slutet av september.

 

IT&Telekomföretagens standardavtal

I T&Telekomföretagens uppdaterade standardavtal sker indexeringen gentemot LCI.

Avtalstexten om indexering har följande lydelse:
Om annat inte framgår av Avtalet, får leverantören en gång per år från och.med. nytt kalenderår ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm)preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).

Rekommendationer för avtal med löptid 2015 och senare

IT&Telekomföretagen lämnar följande rekommendationer:

• I alla framtida avtal bör hänvisas till LCI istället för IT Konsultindex om prisjustering enligt avtalet kan bli aktuell baserat på statistik som redovisas under 2015 och framåt.

• För redan ingångna ramavtal som hänvisar  till IT-konsultindex och där framtida avropsavtal kan aktualisera prisjustering baserat på statistik som redovisas under 2015 och framåt, bör  mallarna för avropsavtalen uppdateras  så att justeringen av priserna görs baserat på ändringar  i LCI (tjm), näringsgren J.

• För avtal som hänvisar till IT-konsultindex och som förlängs årligen, bör leverantören lämpligen villkora den automatiska förlängningen från och med det år när 2015 års statistik ska börja användas för indexering med tydligt angivande av att LCI är tillämpligt index enligt IT&Telekomföretagens framtida avtalstext.

• Vid diskussion eller kommunikation om LCI bör hänvisning göras till SCB:s webbplats där mer utförlig information om LCI finns, öppnas i nytt fönster.